Konkurenčna klavzula – omejitev ali ugodnost delavca?

Tendenca vsakega delodajalca je, da zavaruje nerazkrito strokovno znanje, izkušnje ter poslovne informacije pred morebitno konkurenco in si s tem zagotovi prednostni položaj na trgu. Delavci se tekom delovnega razmerja seznanijo in pridobijo številna tehnična, proizvodna, poslovna znanja in zveze, zato se delodajalci v teh primerih prenehanja delovnega razmerja pogosto poslužujejo uveljavljanja konkurenčne klavzule.

Konkurenčna klavzula ni obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi, ampak je predmet dogovora med delavcem in delodajalcem. Takšna klavzula bo potem delavca zavezovala, da določeno obdobje po prenehanju delovnega razmerja ne bo opravljal konkurenčne dejavnosti.

Kateri so pogoji za veljavnost konkurenčne klavzule

V nadaljevanju bodo predstavljeni zakonski pogoji, ki jih mora izpolnjevati konkurenčna klavzula, da je veljavna.

Pisna oblika

Konkurenčna klavzula mora biti sklenjena v pisni obliki drugače ni veljavna. To pomeni, da lahko delodajalec uveljavlja klavzulo zgolj v primeru, če se o njej stranki pisno dogovorita in jo zapišeta v pogodbo o zaposlitvi.

Le določeni načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec ne more vselej uveljavljati konkurenčne klavzule. To lahko stori le v primerih, ko delovno razmerje preneha zaradi:

Pridobivanje proizvodnih, tehničnih, poslovnih znanj in zvez

Delodajalec ne more skleniti konkurenčne klavzule z vsakim delavcem, ampak zgolj s tistim, ki tekom delovnega razmerja pridobi posebna proizvodna, tehnična, poslovna znanja in zveze, npr. znanje za izdelavo izdelka, programa, ki ga konkurenca nima; stiki s strankami, poslovnimi partnerji, dobavitelji itd. 

Konkurenčna klavzula ne ščiti splošnih znanj in izkušenj delavca, ampak gre za delodajalčev interes, da zavaruje rezultate, izkušnje, raziskave, ki jih je prejel na podlagi lastnih vlaganj v razvoj in katerih delavec ne bi mogel pridobiti pri drugem delodajalcu.

Časovna omejitev

Delodajalec delavca ne more v nedogled zavezati, glede prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti. Na tem mestu zakon določa, da ta prepoved lahko traja maksimalno 2 leti. Ta omejitev pa mora biti razumna in sorazmerna glede na tehnični napredek v posamezni panogi.  

Delodajalec mora upoštevati tehnični razvoj in na podlagi tega presoditi, v kakšnem časovnem obdobju bi delavec lahko škodil delodajalcu, če bi uporabljal znanje in zveze, npr. v panogah, kjer je razvoj hiter, bo dvoletna omejitev prekomerna.

Primerna zaposlitev delavca

Konkurenčna klavzula ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. 

Primerna zaposlitev je zaposlitev:

  • ki se sklene za nedoločen ali določen čas z najmanj polovičnim delovnim časom; 
  • na delovnem mestu, ki ni oddaljeno več kot tri ure vožnje od kraja bivanja osebe do delovnega mesta in nazaj ter 
  • ustreza vrsti in največ eno raven nižji izobrazbi osebe glede na zaposlitev.

Denarno nadomestilo

Nenazadnje pa mora biti v konkurenčni klavzuli določeno tudi denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule. Če delavec zaradi spoštovanja konkurence klavzule ne pridobi dohodka, ki je primerljiv prejšnji delavčevi plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja konkurenčne klavzule mesečno plačevati denarno nadomestilo v višini najmanj tretjine povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Prenehanje veljavnosti konkurenčne klavzule

Konkurenčna klavzula preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila določena, ali predčasno, kar bo predstavljeno v nadaljevanju.

Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.

Zakon omogoča tudi enostranski odstop od konkurenčne klavzule, če poda delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujših kršitev pogodbenih določil s strani delodajalca. Delavec mora v roku enega meseca od prenehanja pogodbe o zaposlitvi podati pisno izjavo, da ni vezen s konkurenčno klavzulo.

Pristojno sodišče

O sporih glede konkurenčne klavzule odločajo delovna in socialno sodišče, saj gre za zahtevek, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.

Konkurenčna klavzula vs. konkurenčna prepoved

Za razliko od konkurenčne klavzule pa je konkurenčna prepoved zakonska prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti, ki omejuje vse delavce tekom samega delovnega razmerja. Delavec lahko opravlja konkurenčno dejavnost, če pridobi pisno soglasje delodajalca. V nasprotnem primeru je delavec odškodninsko odgovoren delodajalcu za nastalo škodo, ki jo lahko delodajalec terja v zakonsko določenih rokih.

Sklep

S konkurenčno klavzulo varujemo delodajalčeve interese, vendar ob enem posežemo in omejimo delavčevo iskanje nove zaposlitve, kar ima lahko vpliv tudi na njegove dohodke, zato je potrebno v teh primerih zagotoviti delavcu ustrezno nadomestilo.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje