Kateri so utemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Kdaj lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi?

Delavec lahko, kot predstavljeno v prispevku z naslovom Kaj pomeni odpoved pogodbe o zaposlitvi? , redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve.

Kdaj lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi?

Utemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca so:

  • prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog), ali
  • nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja (razlog nesposobnosti),
  • kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (krivdni razlog),
  • nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
  • neuspešno opravljeno poskusno delo.

V pogodbi o zaposlitvi oziroma v kolektivni pogodbi ni mogoče določiti drugih razlogov za odpoved.

V naslednjem prispevku si preberite Kaj mora delodajalec storiti pred podajo odpovedi in V kakšni obliki in na kakšen način je treba vročiti odpoved o zaposlitvi?


© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje