Kaj je podjemna pogodba?

Podjemna pogodba je pogodba, s katero se podjemnik (izvajalec) zaveže za naročnika in po njegovih navodilih opraviti določeno delo. Naročnik pa mu za to plača dogovorjeno plačilo. 

Predmet pogodbe

Najpomembnejši element podjemne pogodbe predstavlja delo podjemnika, saj je ta zavezan uspešno opraviti dogovorjen posel.

Kot delo se lahko šteje:

 • izdelava stvari (tu gre predvsem za obrtniške proizvode, lahko pa tudi večje investicijske ureditve);
 • popravilo stvari (predvsem obrtniške storitve);
 • drugo fizično ali umsko delo.

Predvsem na področju umskih del se lahko podjemna pogodba prekriva z avtorsko pogodbo. V primeru je za uporabo bolj primerna avtorska pogodba, saj se z njo na ustreznejši način uredi prenos dela na naročnika. 

Nasproti podjemnikove zaveze za opravljeno delo pa stoji naročnikova obveza plačila za opravljeno delo. Naročnik se ponavadi zaveže plačati določen znesek v določenem roku po končanju dogovorjenega dela.

Potrebujete vzorec podjemne pogodbe?

Kliknite tukaj

Trajanje pogodbe

Podjemna pogodba se lahko sklepa za enkratna dela ali storitve ali pa za dalj časa trajajoča razmerja. V vsakem primeru, pa se pogodba lahko sklene le za določen čas. 

Enkratna dela ali storitve so sorazmeroma preprosta, saj se vsakič posamezno opiše delo, ki bo opravljeno.

V primeru dlje trajajočih razmerji pa imata stranki veliko več dela. Potrebno je določiti, kako se bodo ta dela opravljala in vse ostale obveznosti podjemnika in naročnika prilagoditi, da bo to primerno dalj trajajočemu razmerju (mesečna plačila, mesečna poročila o poteku dela itd.). Takšna pogodba je veliko bolj kompleksna, in obstaja nevarnost, da takšno razmerje začne hitro kazati znake delovnega razmerja, zato vam svetujemo, da se pri tem obrnete na ustreznega pravnega strokovnjaka. Več o tem v nadaljevanju. 

Obvezne sestavine pogodbe

Bistveni sestavini pogodbe sta dogovor o predmetu pogodbe in plačilu.  Za veljavno sklenitev pogodbe je sicer dovolj že ustni dogovor o bistvenih sestavinah, vendar pa je za lažje dokazovanje in pregled nad dogovorjenim priporočljivo, da se pogodbo sklene v pisni obliki. 

Poleg dogovora o obveznih sestavnih pa je potrebno v pogodbi pogosto določiti tudi ostale parametre izvedbe pogodbe, ti so prepuščenih volji strank glede na njihove potrebe, kot na primer:

 • kje naj bo delo opravljeno;
 • ali naj podjemnik opravi delo osebno;
 • do kdaj naj bo delo opravljeno, 
 • Katera stranka bo zagotovila material za izdelavo oziroma izvedbo dogovorjenega dela. Pri tem imata stranki proste roke.
  V odnosu podjemne pogodbo do prodajne pogodbe je potrebno pojasniti, da tudi, če material priskrbi podjemnik in je za izvedbo pogodbe (npr. izdelavo individualiziranega izdelka) bistveno delo podjemnika po navodilih naročnika, gre še vedno za podjemno in ne prodajno pogodbo.
 • ipd.

Kdaj lahko naročnik odstopi od podjemne pogodbe?

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode, če:

 • se po opozorilu in dodatnem roku podjemnik še vedno ne drži pogodbenih pogojev in ne dela, kot bi moral, in se še naprej kaže, da bo imelo izvršeno delo napake.
 • je rok bistvena sestavina pogodbe, podjemnik pa je z začetkom ali dovršitvijo posla v taki zamudi, da je očitno, da ga ne bo pravočasno končal. To pravico ima naročnik tudi, če rok ni bistvena sestavina pogodbe, ampak zaradi take zamude očitno nima več interesa za izpolnitev.
 • če ima opravljeno delo stvarno napako in podjemnik odkloni odpravo napake
 • Če ima opravljeni posel tako napako, da je delo neuporabno, ali če je opravljen v nasprotju z izrecnimi pogodbenimi pogoji, ne da bi prej zahteval odpravo napake.

Naročnik ima tudi možnost, da vse dotlej, dokler naročeni posel ni končan, odstopi od pogodbe; vendar mora v tem primeru podjemniku izplačati dogovorjeno plačilo, zmanjšano za stroške, ki jih ta ni imel, pa bi jih moral imeti, če pogodba ne bi bila razdrta.

Ali lahko naročnik zavrne prevzem blaga, ki je brez napak?

Naročnik ne more zavrniti dela, ki je bilo izvršeno po določilih pogodbe in pravilih posla.

Podjemna pogodba vs. pogodba o zaposlitvi

Posebno pozornost pri oblikovanju podjemne pogodbe je potrebno nameniti temu, da pogodbeno razmerje ne vsebuje znakov delovnega razmerja. Kateri so elementi delovnega razmerja lahko preberete na tukaj.

V kolikor bi pri opravljanju dela obstajali elementi delovnega razmerja (npr. neomejen čas trajanja, podrejenost, ekonomska odvisnost, itd.), je delavec upravičen do delovnopravnega varstva in se delo ne sme opravljati na podlagi podjemne pogodbe, ampak mora biti za to sklenjena pogodba o zaposlitvi. Če bi pogodbenika namenoma sklenila podjemno pogodbo, da bi se izognila delovnopravnem varstvu gre za prikrito delovno razmerje oz. t.i. prekarno delo

V tem primeru bi lahko delovni inšpektor zahteval pisno sklenitev pogodbe o zaposlitvi, delodajalcu pa izdal globo za prekršek. 

Imate vprašanje glede podjemne pogodbe?

Tukaj si rezervirajte posvet s pravnikom

V čem se podjemna pogodba razlikuje od pogodbe o naročilu (mandatne pogodbe)?

Podjemna pogodba se razlikuje od pogodbe o naročilu, v glavnem v tem, da je pri podjemni nosilec koristi in neugodnosti podjemnik pri mandatni pogodbi pa mandant (“naročnik”). Prav tako je pri mandatni pogodbi ponavadi opravitelj storitve, torej prevzemnik naročila, upravičen do plačila že za svoj trud. Izkazati pa mora, da si je dovolj prizadeval, četudi ni dosegel končnega uspeha. Pri podjemni pogodbi pa podjemnik vsaj praviloma dolguje končni uspeh in je upravičen do plačila le, če ga doseže.

Kako je s plačilom davka pri podjemni pogodbi? 

Naj še omenimo davčni vidik podjemne pogodbe. Prejeto plačilo se podjemniku šteje v letni dohodek in je za to obdavčen enako kot ostala dohodnina. Poleg tega mora naročnik poskrbeti, da so plačani socialni prispevki, kjer pa je pomembno ali je podjemnik že pokojninsko in invalidsko zavarovan na drugi podlagi. V kolikor je že zavarovan, potem je oproščen plačila tega prispevka, vendar ostajajo na naročniku še druge obveznosti, kot npr. zavarovanje za smrt in invalidnost pri delu.

Sklep

Podjemna pogodba je zelo fleksibilna pogodba, ki lahko pokriva zelo raznolike situacije, kjer se ena stranka z drugo dogovori za izvedbo določenega dela. Zaradi raznolikosti in odprtosti pogodbe je ta široko uporabna, a tudi toliko težja za sklepanje, saj jo je potrebno prilagoditi na vsako posamezno situacijo. Poleg tega pa je pomembno biti tudi pozoren, da vanjo ne vključimo elementov delovnega razmerja oz. da podjemna pogodba odraža dejansko naravo opravljanja dela in ne služi za pretentanje delovnopravnega varstva v pogodbo. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj v zvezi z podjemno pogodbo. V kolikor pa imate še kakšno vprašanje v zvezi s podjemno pogodbo, ali pa potrebujete pomoč pri sklepanju podjemne pogodbe pa smo vam na voljo.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje