Kako sestaviti darilno pogodbo?

Darilna pogodba je pogodba, s katero se darovalec odpove pravici oz. se zaveže neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico (lahko tudi bodočo pravico) na obdarjenca. Obdarjenec mora izjaviti, da se strinja s pogodbo. 

O veljavni darilni pogodbi govorimo takrat, ko je sklenjena v pisni obliki, če darovalec ne prenese nemudoma podarjene stvari ali pravice na obdarjenca, oz. ko je darilo že dejansko izročeno obdarjencu. Če darovalec ne izroči darila obdarjencu, ga bo lahko ta zahteval v  sodnem postopku zgolj takrat, ko bo pogodba sklenjena v pisni obliki. 

Za posebnost veljata darilna pogodba med zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjema ter darilna pogodba za primer smrti. Obe morata biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, pri čemer se za veljavno darilno pogodbo za primer smrti zahteva, da mora biti listina o sklenjeni pogodbi izročena obdarovancu.

Če potrebujete vzorec darilne pogodbe, ga lahko najdete na tej povezavi.

Predmet darilne pogodbe

Predmet darilne pogodbe so lahko:

 • premičnine;
 • nepremičnine;
 • premoženjske ali druge stvarne pravice.

Pri sestavi darilne pogodbe je pomembno, da nedvoumno identificiramo predmet ali pravico, ki bo predmet darilne pogodbe. Ta predmet ali pravico je potrebno, kar se da natančno opisati, da ne bi nastal dvoma kaj je predmet darila. 

Na primer, če je predmet darila osebni avtomobil, bi zapisali:

 • znamko;
 • tip; 
 • leto izdelave;
 • tip motorja/ moč motorja;
 • št. karoserije;
 • št. prevoženih kilometrov;
 • kraj in datum prve registracije;
 • kraj in datum zadnje registracije;
 • zadnji dan veljavne registracije;
 • reg.številka;
 • podatke izdanega prometnega dovoljenja;
 • ter stanje vozila.

Potrebujete vzorec darilne pogodbe?

Kliknite tukaj

Vrste daril

 1. Mešano darilo

O mešanem darilu govorimo, ko je obdarjenec po isti ali drugi pogodbi dolžan obogatiti darovalca, vendar se pojavi razlika v vrednosti obeh dajatev. Darilna pogodba je pogodba glede presegajoče vrednosti.

V novejši sodni praksi je izraženo stališče, da odgovor glede vprašanja obstoja darilne pogodbe ni mogoče dobiti zgolj s primerjavo vrednosti izročenega premoženja in vrednosti prevzemnikovih izpolnitev, temveč se to ugotavlja z ugotavljanjem volje in namena pogodbenih strank. Torej, pogodba je lahko mešana, le če je bila takšna tudi volja pogodbenih strank.

 1. Darilo iz hvaležnosti

Darilo iz hvaležnosti ali remuneracijsko darilo je dano, ko je ratio darovalca hvaležnost ali kakšna druga moralna obveznosti, ki postane pravna obveznost šele s sklenitvijo pogodbe. Obdarjenec nima pravne podlage, da bi iztožil predmet darilne pogodbe.

 1. Občasne izpolnitve

Ko darovalčeva obveznost obsega občasne izpolnitve, ugasne z darovalčevo smrtjo.

Ali in kdaj lahko darovalec prekliče darilno pogodbo?

V Obligacijskem zakoniku najdemo tri razloge, po katerih lahko darovalec v roku enega (1) leta od dneva, ko je izvedel za dotični razlog, zahteva vrnitev darovane stvari ali pravice oz. plačilo njene vrednosti. Pravici do preklica darilne pogodbe se darovalec ne more odpovedati oz. če to naredi, je ta odpoved nična.

 1. Ogroženo preživljanje darovalca

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo v primeru, ko je njegovo preživljanje dejansko ogroženo. To pomeni, da darovalec nima sredstev za svoje preživljanje in preživljanje oseb, ki jih je dolžan preživljati. Ne more pa tega narediti, če bi vračilo podarjene stvari oz. pravice pripeljalo do stanja, ko bi  ogroženo preživljanje obdarjenca. Dodatno, obdarjenec se lahko izogne vračilu podarjene stvari oz. pravice na način, da zagotovi drugo sredstvo, ki omogoča preživljanje darovalca.

 1. Preklic zaradi hude nehvaležnosti

Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti lahko zahteva tako darovalec kot njegov dedič. O hudi nehvaležnosti govorimo, ko se obdarjenec ali njegov dedič proti darovalcu oz. njegovemu bližnjemu obnaša na način, da bi bilo nepravično, da bi darilo obdržal.

 1. Preklic zaradi pozneje rojenih otrok

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če po sklenitvi pogodbe dobi otroka.

Imate pravno vprašanje glede darilne pogodbe?

Tukaj si rezervirajte posvet s pravnikom

Kako je s plačilom davka pri darilni pogodbi? 

Z vidika pogodbenih strank je omembe vreden tudi davčni vidik darilne pogodbe. 

Darilne pogodbe so oproščene davka dokler poteka darovanje znotraj prvega dednega reda (potomci in zakonec) ali v razmerju do oseb, ki so izenačene s prvim dednim redom (zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti). Davka je oproščeno tudi darilo, ki ga prejme pravna oseba zasebnega prava (npr. društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja), ki je ustanovljena v javno korist, vendar le, če je darilo namenjeno opravljanju dejavnosti, za katero je pravna oseba ustanovljena.

Vsa ostala darila so obdavčena po progresivni lestvici, kot je to določeno v Zakonu o davku na dediščine in darila. Obdarjenec, ki je skladno z zakonom davčni zavezanec, mora prejem darila napovedati na obrazcu v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti (dan sprejetja darila) pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Kot zanimivost lahko omenimo darilne pogodbe, katerih predmet so premičnine, saj se v primerih prizna davčna olajšava v višini 5.000 EUR. To pomeni, da se višina davčne osnove vrednosti v dar prejetega premoženja, od katere se obračuna davek, zniža za 5.000 EUR. Iz navedenega lahko zaključimo, da so darila, katerih predmet so premičnine, efektivno opravičena davka, če njihova skupna vrednost nižja od zneska 5.000 EUR.

Sklep

Darilna pogodba je pogodba, ki jo lahko sklenemo v pisni obliki oz. ustno, če je darilo nemudoma dano. Tako se niti ne zavedamo, da gre za pogodbeno razmerje, katerega stranke smo vsi mi, ko v življenju prejmemo oz. damo darilo, zato je pomembno, da smo seznanjeni z njenimi specifikami. Predmet darilne pogodbe so lahko premičnine, nepremičnine  ter premoženjske ali stvarne pravice. Pomembno je, da v pogodbi nedvoumno identificiramo predmet, katerega lastninsko pravico prenašamo. V zakonsko določenih primerih lahko darovalec zahteva preklica obljubljenega oz. že danega darila. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj, v kolikor pa imate še kakšno vprašanje v zvezi z darilno pogodbo, ali pa potrebujete pomoč pri sklepanju darilne pogodbe pa smo vam na voljo.

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2022 IURALL d.o.o.To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje