Enostranska odreditev dela na domu v primeru izrednih razmer

Za opravljanje dela na domu je praviloma treba skleniti pogodbo o zaposlitvi, v kateri delavec in delodajalec uredita pravice in obveznosti oziroma posebnosti, ki izhajajo iz narave takšnega načina opravljanja dela. Zakon o delovnih razmerjih pa v 169. členu omogoča tudi poenostavljeno opravljanje dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi ali premoženje delodajalca.

V prvem blogu te seriji si lahko preberete o delu na domu na splošno, v drugem pa si lahko bolj natančno preberete o delu na domu na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Za opravljanje dela na domu je praviloma – na podlagi splošnih pravil delovnega prava, ki so predstavljena na naši wiki strani Delovno pravo – kot smo to predstavili že v prejšnjih blogih Opravljanje dela na domu in Delo na domu na podlagi pogodbe o zaposlitvi, potrebno soglasje delodajalca in delavca. To pomeni, da morata delavec in delodajalec v kolikor želita, da se delo opravlja od doma za to skleniti pogodbo o zaposlitvi, ki ureja pravice in obveznosti, ki izhajajo iz narave takšnega načina opravljanja dela.

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju “Zakon”) v 169. členu omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja dela na drugem kraju (tudi na domu) zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, vendar le dokler trajajo takšne izjemne okoliščine. Glede opredelitve pojmov kaj je naravna nesreča in druge nesreče je potebno upoštevati predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (npr. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami). Za takšno obliko odreditve opravljanja dela na domu se je odločilo veliko delodajalcev v času epidemije spomladi letošnjega leta.

Če gre za delo, ki se ne more opravljati na domu, ima načeloma delodajalec, ko v času izrednih razmer ne more zagotavljati dela v svojih prostorih, tudi druge možnosti npr.: začasno čakanje na delo, koriščenje letnega dopusta in morebitni kolektivni dopust. Pri vsem tem vam lahko svetuje strokovnjak z izkušnjami iz delovnega prava, posvet s katerim priporočamo. Če ne veste, kje ga poiskati ali katerega izbrati, vam lahko pri IURALLu pomagamo, prve odgovore pa lahko dobite tudi tako, da rešite spodnji vprašalnik.

Več podrobnosti o delu na domu v času izrednih razmer najdete spodaj.

Odreditev opravljanja dela na domu

Kraj dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, se torej lahko začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo izjemne okoliščine, in to z izdajo odredbe o delu na domu.

Obseg obveščanja oz. odredbe kakor tudi obrazec nista predvidena, je pa primerno, da obvestilo (odredba), ki se lahko nanaša na posameznega delavca ali na skupino delavcev, vsebuje:

 • poimenski seznam delavcev in skupno število delavcev, ki jim je odrejeno delo na domu,
 • okoliščine, ki utemeljujejo drugačno odreditev dela,
 • opredelitev vrste dela, kraj dela oziroma prostore,
 • obseg dela,
 • predvideno trajanje opravljanja dela na domu (zadošča že navedba, da se delo na domu opravlja do izteka izjemnih okoliščin in preklica s strani delodajalca),
 • delovni čas in način poročanja delovnega časa,
 • način spremljanja dodeljenih nalog ter rezultatov/načinov poročanja,
 • delovna sredstva in material, ki jih bo zagotovil delodajalec oziroma višina nadomestil za uporabo, če bo slednja zagotovil delavec,
 • dosegljivost delavca, 
 • način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,
 • napotke o izvajanju varnega in zdravega dela na domu.
laptop-work-from-home-coffee

Varstvo in zdravje pri delu

V primeru izrednih razmer, ko bo delodajalec primoran kar najhitreje odrediti drugo delo ali delo na domu, je razumljivo, da mu po vsej verjetnosti ne bo uspelo izvesti vseh postopkov (oceniti novo nastalih tveganj, preveriti ustreznosti razmer na domu, sprejeti morebitnih ukrepov za delo na domu), za zagotavljanje ustreznosti delovnega okolja na domu, kot je to mogoče in potrebno v primeru, če se delo na domu opravlja v normalnih razmerah (link).

Glede na to, da se bo v takšnih izjemnih okoliščinah kot delo na domu praviloma odredilo predvsem manj tvegano delo (npr. pisarniško delo, delo z računalnikom), pri katerih ni zares pričakovati, da bi lahko zaradi neizvedenih predhodnih postopkov (ocene tveganje itd.) v krajšem obdobju prišlo do škodljivih posledic za zdravje, naj delodajalec da vsaj ustrezna navodila za varno in zdravo delo. Namesto ocene tveganja lahko pri takšnih manj tveganih delovnih mestih delodajalec uporabi za ureditev delovnega mesta vprašalnike, fotografije, in podobno, potem pa se na tej podlagi posvetuje z varnostnim inženirjem o morebitnem neposrednem ogledu delovnega mesta na kraju opravljanja dela.

Obveščanje inšpektorata za delo

Delodajalec mora  pri odreditvi dela na domu zaradi izjemnih okoliščin prav tako obvestiti inšpektorat za delo in sicer takoj, ko to okoliščine dopuščajo (možno tudi po uvedbi dela). Delodajalec obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu sporoči preko portala SPOT. Obseg obveščanja v zakonu ni predviden, je pa smiselno obvestiti o tem, kdo delo opravlja, kakšno delo se opravlja, kje se opravlja in koliko časa je opravljanje dela predvideno.

Upamo, da vam je serija treh blog zapisov o delu na domu prišla prav in odgovorila na marsikatero vprašanje. Močno verjamemo, da se ogromno situacij lahko reši z odprto komunikacijo med delodajalcem in delojemalcem, a če se znajdete v neprijetni situaciji, smo tu za vas, da vam pomagamo.


© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

One thought on “Enostranska odreditev dela na domu v primeru izrednih razmer

Comments are closed.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje