Kako si lahko enostavno uredimo začasno prebivališče?

Začasno prebivališče je naslov, kjer prebivamo začasno zaradi opravljanja dela, šolanja in podobno. V določenih primerih nam zakon določa obveznost prijave začasnega prebivališča, v preostalih primerih pa je odločitev o prijavi prosta odločitev.

V tokratnjem blogu vam predstavljamo t.i. institut začasnega prebivališča in podajamo vse potrebne informacije, s pomočjo katerih boste lahko uredili to spremembo.

Kaj pomeni začasno prebivališče?

Začasno prebivališče je prebivališče, kjer posameznik začasno prebiva, na primer zaradi opravljanja dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov in kjer ne namerava stalno prebivati. Začasno prebivališče se tako razlikuje od stalnega prebivališča, na katerem posameznik stalno prebiva in je to središče njegovih življenjskih interesov, prav tako pa se nanj veže gospodinjstvo.

Začasno prebivališče lahko prijavi le posameznik, ki ima že prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji ali v tujini, pri tem pa je možno imeti prijavljeno le eno začasno prebivališče.

Začasno prebivališče v Sloveniji se lahko prijavi za čas do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje, če je ta krajši od dveh let. Začasno prebivališče v tujini pa se lahko prijavi za največ 4 leta. Začasno prebivališče je treba ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če želite po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebivati

Pravice, vezane na prijavo začasnega prebivališča

Prijava začasnega prebivališča ne pomeni poseganja v druga premoženjska oziroma lastninsko pravna razmerja, ima pa lahko v določeni meri vpliv na uveljavljanje nekaterih socialnih pravic, ko so na primer: 

 • družinski prejemki: otroški dodatek; prijavljeno prebivališče v Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji;
 • pravice iz starševskega varstva: pravice vezane na obračunane prispevke;
 • nadomestilo za čas brezposelnosti: pravica vezana na obračunane prispevke.

Glede na to, da imajo starši pravico vpisati otroka v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, prijava začasnega prebivališča vpliva tudi na uveljavljanje navedene pravice.

Kdaj je treba prijaviti oziroma odjaviti začasno prebivališče?

Posameznikove obveznosti

Državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča (vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju), mora prijaviti začasno prebivališče sam, če na naslovu namerava prebivati več kot 90 dni. Če je nameravano prebivanje krajše, prijava začasnega prebivališča ni potrebna, kljub temu pa se jo lahko izvede.

Prijavo je treba urediti v roku osmih dni od dneva naselitve oziroma v roku 15 dni, če gre za prijavo začasnega prebivališča v tujini.

Obveznost stanodajalca

Stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, socialno varstveni zavod, zavod za prestajanje kazni, prevzgojni dom, vzgojni zavod, zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi nastanitev in je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Če bo nekdo predvidoma več kot 7 dni nastanjen npr. v samskem, dijaškem ali študentskem domu, domu za ostarele, socialno varstvenem zavodu, zavodu za prestajanje kazni, prevzgojnem domu, zavodu za usposabljanje  in drugih objektih, mora prijavo začasnega prebivališča izvršiti stanodajalec in sicer enako v 8 dneh od nastanitve.

Odjava začasnega prebivališča

Odjavo začasnega prebivališča morate bodisi vi bodisi stanodajalec opraviti najpozneje v 8 dneh oziroma, če gre za začasno prebivališče v tujini, v 15 dneh po odselitvi. Odjava je mogoča tudi pred odselitvijo, pri čemer je treba navesti datum odselitve. 

Kdaj ni treba prijaviti začasnega prebivališča?

Začasnega prebivališča vam ni potrebno prijaviti, ko:

 • se nastanite v bolnišnici ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja,
 • se nastanite v naslednjih nastanitvah socialnovarstvenih programov: zatočišču za žrtve nasilja v družini, zatočišču za žrtve trgovine z ljudmi, varni hiši, materinskem domu ali kriznem centru za odrasle žrtve nasilja z otroki,
 • imate veljavno diplomatsko, konzularno ali službeno izkaznico, ki jo je tujcu izdalo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
 • se nastanite v objektih ministrstva za notranje zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe,
 • ste pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč,
 • se kot državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali usposabljanje.

Kršitev določb o obveznosti prijave oziroma odjave začasnega prebivališča

Če kljub obveznosti prijave oziroma odjave začasnega prebivališča tega v zakonsko določenem roku ne storite, se se vas lahko kaznuje z globo od 200 do 600 EUR.

V kolikor stanodajalec v roku ne prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča, pa se ga lahko kaznuje z globo od 1.500 do 4.000 EUR.

Kako prijavim ali odjavim začasno prebivališče?

Prijava in odjava začasnega prebivališča se ureja na katerikoli upravni enoti v Sloveniji oziroma na portalu e-uprava, z elektronskim podpisom.

Prijavo začasnega prebivališča lahko opravi vsaka polnoletna oseba. V primeru otrok in poslovno nesposobnih oseb to opravijo starši ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva.

Ob prijavi je treba izkazati pravico do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja, razen če se posameznik, ki ni poslovno sposoben, prijavlja na naslov rejnika, staršev ali drugega zakonitega zastopnika ali če posameznika prijavlja stanodajalec.

Kot dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, šteje:

 • izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu,
 • najemna ali podnajemna pogodba,
 • soglasje lastnika, če je lastnikov več, zadostuje soglasje enega solastnika,
 • soglasje stanodajalca.

Ob prijavi začasnega prebivališča boste izbrali tudi naslov za vročanje (razen če imate prijavljeno samo začasno prebivališče v Republiki Sloveniji). Naslov za vročanje je naslov, ki je namenjen vročanju poštnih pošiljk državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb.

Zaključek

Začasno prebivališče si lahko ustvarite iz več različnih razlogov, kot so na primer opravljanje dela, šolanje, prestajanje kazni ali pa kaj drugega. Na začasno prebivališče se lahko prijavite ali odjavite enostavno, edini pogoj je, da ste polnoletni. Naj vas opomnimo, da je pomembno, da se glede prijave ali odjave držite zastavljenih rokov, saj se boste na ta način izognili nepotrebnim globam in posledično tudi stresu. Za kakršnokoli dodatno vprašanje smo vam vedno na voljo tukaj.

Prejmite najnovejše novice, brezplačne opomnike in pravne nasvete v svoj e-nabiralnik. Prijavite se na naš e-novičnik spodaj.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje