Vprašanja in odgovori o brezplačni pravni pomoči

Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Brezplačna pravna pomoč (BPP) je pomoč države, ki je namenjena zagotavljanju načela enakosti. Financira se iz državnega proračuna z namenom, da se zagotovi tudi socialno šibkejšim osebam uveljavljanje njihovih pravic. V praksi pomeni možnost dostopa do odvetnika oz. njegovo plačilo (v celoti ali delno) in do sodišča, t.j. oprostitev stroškov sodnega postopka. 

V okviru spletne platforme IURALL ne delujemo na podlagi brezplačne pravne pomoči, ampak je to stvar odločitve vsakega odvetnika posebej. Ne glede na to, o podelitvi BPP ne odločajo odvetniki, ampak o tem odloča pristojno sodišče. Kako in pod kakšnimi pogoji pa to ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP). V nadaljevanju lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih prejemamo.

V katerih primerih se lahko dodeli brezplačna pravna pomoč?

BPP se v isti zadevi lahko dodeli:

 • za pravno svetovanje;
 • za sestavo, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah;
 • za pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave;
 • za pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na prvi in drugi stopnji;
 • za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi;
 • za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo;
 • za pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči;
 • za pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti;
 • kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

V katerih primerih NE moremo uveljavljati pravice do brezplačne pravne pomoči?

Brezplačne pravne pomoči ne moremo uveljavljati v sledečih primerih:

 • zaradi kaznivega dejanja razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda;
 • v sporih zaradi znižanja ali ukinitve preživnine, kadar preživninski zavezanec ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova preživnine, razen če jih ni poravnal zaradi okoliščin, na katere nima vpliva;
 • v odškodninskih sporih zaradi povrnitve nepremoženjske in premoženjske škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev, razen če oškodovani upravičenec verjetno dokaže, da je to vplivalo na njegov materialni ali družbeni položaj;
 • kadar je prosilec dolžnik v izvršilnem postopku, začetem na podlagi izvršilnega naslova po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, razen če verjetno izkaže obstoj razlogov za ugovor zoper sklep o izvršbi, ki po ZIZ preprečujejo izvršbo;
 • v upravnih sporih zaradi dodelitve brezplačne pravne pomoči.

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Zakon o brezplačni pravni pomoči določa osebe, ki so upravičene do brezplačne pravne pomoči – to so:

 • državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 • tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva (apatridi), ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;
 • drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
 • nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so  ustanovljene;
 • druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Vendar te osebe niso avtomatično upravičene do BPP, ampak morajo izpolnjevati določene pogoje.

Kakšne pogoje je potrebno izpolnjevati, za pridobitev brezplačne pravne pomoči?

Za pridobitev BPP je potrebno izpolnjevati dva pogoja – finančnega in vsebinskega.

Finančni pogoj, ki se deli na dva dela: 

 • mesečni dohodek prosilca ne presega višine dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, kar trenutno znaša 843,78 EUR (veljavni znesek osnovnega minimalnega dohodka je od marca 2022 dalje namreč 421,89 EUR) (v primeru, da prosilec živi z družino, velja 843,78 EUR/mesec/družinskega člana torej, seštejejo se vsi dohodki in delijo s številom družinskih članov); in
 • premoženje prosilca (oz. njegove družine) ne presega 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, kar trenutno znaša 20.250,72 EUR (48 x 421,89 EUR) (v primeru družine skupno premoženje ne presega tega zneska; sem se ne štejejo stanovanje oz. druge bivalne površine, ki predstavljajo minimum za življenje, kar ureja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih).

Vsebinski pogoj, ki se tudi deli na dva dela: 

 • prosilec v zadevi mora imeti verjetne možnosti za uspeh; 
 • zadeva mora biti pomembna za prosilčev osebni in socialno-ekonomski položaj oz. je pričakovani izid zadeve za prosilca ali njegovo družino življenjskega pomena.

Kako lahko pridobim brezplačno pravno pomoč?

Za pridobitev brezplačne pravne pomoči je potrebno oddati prošnjo v pisni obliki, v kateri se navedejo vsi zahtevani podatki glede prosilca ter priložiti dokument s podatki za vse družinske člane.

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči 

Podatki o družinskih članih 

V kolikor prvotna prošnja ni popolna (ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov), sodišče stranko pozove na dopolnitev le-te in ji določi rok, v katerem mora poslati dopolnitev.

Kje lahko zaprosim za brezplačno pravno pomoč?

Prošnjo je potrebno vložiti na okrožnem sodišču (tudi za zadeve, ki se sicer vodijo na okrajnem sodišču), za določene zadeve v okviru njihovih pristojnosti pa na delovnem (in socialnem) ali upravnem sodišču

Pri tem je pomembno, da se prošnjo odda na sodišče na območju, kjer ima prosilec prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Tukaj je seznam okrožnih sodišč s kontaktnimi podatki.

Kdaj se zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Stranka lahko zaprosi za BPP v katerikoli fazi sodnega ali izvensodnega postopka ali še pred začetkom le-tega.

Kaj se zgodi, če za brezplačno pravno pomoč zaprosim tekom postopka?

V takem primeru boste sami vse stroške sodnega postopka ter stroške za že opravljena dejanja pravne pomoči (t.j. stroške odvetnikov in odvetniških družb), ki so nastali do dne vložitev prošnje za BPP. Navedeno velja ne glede na upravičenost do BPP.  

Kdo nudi brezplačno pravno pomoč?

BPP lahko nudijo odvetniki, odvetniške družbe ter notarji v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat. Poleg navedenih a lahko pravno svetovanje nudijo tudi osebe, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči, vendar je v tem primeru potrebno soglasje ministra, pristojnega za pravosodje in pod pogojem, da izpolnjujejo vse zahteve določene v ZBPP.

Vendar v praksi BPP najpogosteje nudijo odvetniki, ki so na ustreznem seznamu, dostopnem na spletnih straneh Odvetniške zbornice. Odvetniki so razvrščeni v območne zbore (kako in po kakšnem kriteriju si lahko preberete na naši Wiki strani Kdo je odvetnik). S klikom na posamični območni zbor naveden spodaj, lahko dostopate do seznama odvetnikov članov tega zbora ter seznama odvetnikov iz izbranega zbora, ki nudijo BPP.

Ali lahko za nudenje brezplačne pravne pomoči izberem odvetnika, ki ni na seznamu odvetnikov za brezplačno pravno pomoč?

Glede na določila zakona lahko, saj je prosilcu dopuščena možnost, da sam izbere osebo, ki bo zanj opravljala naloge v okviru brezplačne pravne pomoči. Slednjo poimensko navede v prošnji za brezplačno pravno pomoč. Vendar ima tako izbrani odvetnik oz. odvetniška pisarna možnost, da zahteva svojo izločitev. Zato je priporočljivo, če želite v prošnji za BPP navesti odvetnika oz. odvetniško pisarno za izvajanje brezplačne pravne pomoči, da se z njimi o tem predhodno pogovorite in uskladite. Na kratko, v praksi naj bo taka izbira predhodno usklajena z izvajalcem BPP.

V nasprotnem primeru, če torej v prošnji za BPP ne navedete želenega izvajalca brezplačne pravne pomoči, vam bo le-tega določila pristojna strokovna služba sodišča za brezplačno pravno pomoč in sicer po abecednem redu s seznama, ki ga za vsak območni zbor posebej predloži Odvetniška zbornica Slovenije (gl. prejšnje vprašanje in odgovor), oziroma po abecednem redu s seznama, ki ga predloži Notarska zbornica Slovenije.

Ali se lahko zgodi, da je potrebno brezplačno pravno pomoč vrniti?

Da. V spodnjih primeru je BPP potrebno vrniti:

 • v kolikor ste v postopku uspešni in prejmete premoženje, vendar je v tem vrnitev pomoči omejena z višino premoženja, ki ste ga prejeli tekom postopka;
 • v primeru, ko se stanje prosilca tekom postopka ali še eno leto po zaključku postopka bistveno izboljša, da ni več upravičen do brezplačne pravne pomoči.

Upravičenec mora o svojem stanju, ki vpliva ali bi lahko vplivalo na pridobitev brezplačne pravne pomoči redno obveščati strokovno službo za brezplačno pravno pomoč, in sicer od dneva podelitve do 1 leta po pravnomočnosti zadeve, v okviru katere mu je bila pomoč odobrena.

Kaj dela strokovna služba za brezplačno pravno pomoč?

Strokovne službe za brezplačno pravno pomoč delujejo v okviru okrožnih sodišč, delovnih (in socialnih) sodišč ter upravnega sodišča. Zadolžene so za dodeljevanje in urejanje zadev povezanih z brezplačno pravno pomočjo. Na strokovno službo se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj povezanih z urejanjem prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ne nudijo pa strokovnih nasvetov. Njihove kontakte najdete tukaj:

Okrožna sodišča:

Delovna sodišča:

Upravno sodišče:

Koliko časa traja, da pride do odločitve o prošnji za brezplačno pravno pomoč?

V praksi poteče približno 1 mesec med oddajo prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči in odločitvijo sodišča, vendar je to vedno odvisno od primera do primera.

Ali imam na voljo kakšno pravno sredstvo, v kolikor mi brezplačna pravna pomoč ni dodeljena?

Da, v kolikor sodišče ne odobri brezplačne pravne pomoči, je potrebno v roku 30 dni od prejema negativne odločitve sprožiti upravni spor na upravnem sodišču.

Platforma IURALL vam sicer ne more pomagati pri vaši prošnji za brezplačno pravno pomoč vendar, če:

 • niste upravičeni do BPP;
 • gre za primer, v katerem ne morete uveljavljati BPP;
 • gre za primer, ko nimate časa čakati na odobritev prošnje za BPP;
 • hitro potrebujete odvetnika; ali
 • želite izbrati odvetnika strokovnjaka za pravno področje vašega primera,

lahko z nami pridobite:

Pridobite dostopen pravni nasvet Najdete odvetnika

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje