Omejeno poslovanje sodišč in zadržanje rokov ostaja do 31. 1.

Dne 8. 1. 2021 je bila do 31. 1. 2021 podaljšana veljavnost odredbe o omejenem poslovanju sodišč. Ob tem so bili med zadeve, v katerih sodišča poslujejo neomejeno, dodatno uvrščeni tudi:

  • individualni spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja 
  • socialni spori o pravicah na področju 
    • obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
    • obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
    • obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti,
  • socialni spori o pravici do denarne socialne pomoči, 
  • kazenske zadeve, kjer bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe predsednika Vrhovnega sodišča z dne 13. 11. 2020.

Natančneje si lahko o podaljšanju ukrepov preberete tukaj.

Hkrati s podaljšanjem sklepa do 31. 1. 2021 je zadržan tudi tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Več o tem tukaj.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje