Otroci in pravo

Osnovna usmeritev družinskega prava je, da je korist otroka temeljno vodilo za ravnanje in postopanje, ki zadeva otroka. Velja tako za starše kot tudi za državne organe in nosilce javnih pooblastil, izvajalce javnih služb, organe lokalnih skupnosti ter druge fizične in pravne osebe.

Iščete odvetnika za družinsko pravo?

Začnite tukaj

Koliko star otrok lahko nastopa v postopkih pred sodiščem?

Praviloma otroke v pravnih postopkih zastopajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki, ki tudi vložijo tožbo v imenu otroka. 

Otrok lahko sam prevzame aktivno vlogo in vloži zahtevek za varstvo in vzgojo, lahko zahteva stike in ima pravico, da se stikom upre, ter lahko te zahtevke vlaga samostojno, če je podan položaj, da je otrok že dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj. V takem primeru mu mora sodišče omogočiti, da kot stranka v postopkih samostojno opravlja procesna dejanja.

V vseh postopkih, ki se tičejo otrok (torej postopkih o varstvu, vzgoji in preživljanju otroka, o stikih, izvajanju starševske skrbi) je sodišče dolžno upoštevati tudi otrokovo mnenje, ki ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral. Pri tem je tako kot prej določen pogoj, da mora biti otrok sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

parent-child-holding-hand

Pri kateri starosti lahko otrok veljavno sklene pogodbo?

Otrok, ki dopolni 15 let, lahko sam sklepa pravne posle, če zakon ne določa drugače. Za sklepanje poslov, ki bistveno vplivajo na otrokovo življenje pred polnoletnostjo ali po njej, pa je potrebno dovoljenje staršev.

Pravni posel, ki ga je mladoletnik sklenil brez dovoljenja staršev, je izpodbojen. To pomeni, da je tudi tak posel za obe stranki (mladoletnika in njegovega sopogodbenika) veljaven, dokler se posel ne izpodbije ali dokler starši odobritve ne zavrnejo. Pravico izpodbijati posel ima mladoletnik, pa tudi mladoletnikov sopogodbenik, ki lahko ob določenih pogojih odstopi od pogodbe ali zahteva, da starši izjavijo, ali posel odobravajo ali ne. Če starši odobritev izrecno ali molče zavrnejo, se šteje, da je posel razveljavljen.

Kako razveza staršev vpliva na razmerja med otroki in starši? 

Kadar med starši pride do razveze zakonske zveze oz. je njuna življenjska skupnost prenehala, je treba urediti:

  • vzgojo in varstvo otrok
  • preživljanje otrok
  • stike otrok s starši. 
VZGOJA IN VARSTVO OTROK

Starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu s koristmi otrok. Starša se lahko dogovorita za skupno starševstvo, ali da bodo bodisi vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju bodisi bodo eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Če se sama o tem ne sporazumeta, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo ali družinski mediatorji. Starša pred sodiščem predlagata sklenitev sodne poravnave v skladu z dogovorom, ki pa jo lahko sodišče zavrne, če ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok.

Sodišče v primeru nesporazuma med starši samo določi, komu otroke dodeliti v vzgojo in varstvo; po novem pa lahko določi tudi skupno skrbništvo obeh staršev.

PREŽIVLJANJE OTROK

Dolžnost preživljanja otrok obstaja do njihove do polnoletnosti, po polnoletnosti pa do dopolnjenega 26. leta, če se otroci redno šolajo.

Kadarkoli sodišče odloča o varstvu in vzgoji vedno odloči tudi o stikih in preživljanju skupnih otrok. Preživnino določi glede na potrebe otroka in zmožnosti preživninskega zavezanca.

STIKI OTROK S STARŠI

Enako kot pri varstvu in vzgoji lahko starša predlagata sodišču sklenitev poravnave, če se o stikih dogovorita. Če sodišče ugotovi, da stiki niso v korist otroka, ima možnost, da teh stikov ne določi, lahko pa pravico do stikov enemu od staršev odvzame ali omeji ali odloči, da se stiki ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak drugače (npr. pod nadzorom), če je le tako mogoče varovati korist otroka.

Kakšni so posebni ukrepi za varstvo koristi otrok?

Družinski zakonik predpisuje, da lahko sodišče v primeru, ko starši svoje pravice in obveznosti varovati pravice in koristi svojega otroka ne bodo izvajali pravilno, izda posebne varovalne ukrepe. Pogoj je, da je otrok ogrožen, in da sodišče izbere najmilejši ukrep, ki bo otroka primerno zaščitil. Namen ukrepov je, da se zagotovi dosledno varovanje koristi otrok s čimprejšnjim odkrivanjem primerov ogroženih otrok, da se zagotovi takojšnja medicinska pomoč in prepreči nadaljnje ogrožanje otrok.

Zakon predvideva tri možne oblike ukrepov:

  • Začasne odredbe (npr. odredbo, s katero otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod, odredbo o vstopu v stanovanje ali druge prostore, v katerih se otrok nahaja proti volji staršev, odredbo o prepovedi ali omejitvi stikov, odredbo o načinu izvajanja stikov, odredbo o vzgoji in varstvu otroka, odredbo o preživljanju otroka, odredbo o prepovedi prehoda državne meje z otrokom, odredbo o izselitvi nasilnega člana iz skupnega stanovanja, odredbo o prepovedi približevanja otroku osebam, ki ga ogrožajo, odredbo o zavarovanju na premoženju staršev ali otroka in odredbo o zdravniškem pregledu ali zdravljenju)
  • Nujni odvzem otroka (če je z verjetnostjo izkazana tako huda ogroženost otroka, da bo njegove koristi mogoče zavarovati le s takojšnjim odvzemom otroka staršem, bo CSD otroka odvzel in ga namestil k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod, še preden bo sodišče odločilo o predlogu za izdajo začasne odredbe)
  • Ukrepi trajnejšega značaja (omejitev starševske skrbi, odločitev o zdravniškem ukrepu ali zdravljenju, omejitev ali odvzem pravice do stikov, odvzem otroka staršem in namestitev otroka v zavod in odvzem starševske skrbi.

Potrebujete pomoč?

Izberite odvetnika strokovnjaka za primere z otroci

Začnite z opisom vašega vprašanja

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje