Podrobneje o ženitni pogodbi

Ena od novosti, ki jo je nazadnje prinesel novi Družinski zakonik, je možnost, da (bodoča) zakonca skleneta pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij (ženitno ali (pred)poročno pogodbo).

Zakonci bodo na podlagi nove ureditve lahko sprejeli lasten, svojim željam, potrebam in interesom prilagojen pogodbeni premoženjski režim in s tem ukinili sicer veljavni, zakoniti premoženjski režim. Ta je bil do zdaj edini, ki je bil dopusten in kot takšen uveljavljen v vseh zakonskih zvezah kot obvezen premoženjski režim. Zakonca lahko po novem svoja premoženjska razmerja urejata s pogodbo in le, če se o svojih premoženjskih razmerjih ne moreta ali nočeta dogovoriti, velja zanju premoženjski režim, ki ga določa zakon.

Iščete pomoč pri ženitni pogodbi

Začnite z opisom vašega primera

Kdo lahko sklene ženitno pogodbo? 

Pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij lahko skleneta:

  • zakonca,
  • bodoča zakonca,
  • zunajzakonska ali
  • istospolna partnerja.

Kdaj se sklene ženitna pogodba?

Zakonca lahko s pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij sporazumno urejata svoja premoženjska razmerja tako za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze (ne pa npr. za primer smrti enega od njiju). Pogodbo lahko skleneta pred sklenitvijo ali po sklenitvi zakonske zveze. 

Zakonca morata pred sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij drug drugega seznaniti s svojim premoženjskim stanjem, sicer je pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij izpodbojna.

Kakšna je vsebina ženitnih pogodb?

PREMOŽENJSKI REŽIM

Bodoča zakonca se lahko dogovorita, ali bo med njima v času trajanja zakonske zveze sploh nastajalo skupno premoženje ali pa bo vsak od zakoncev pridobival premoženje, ki bo še naprej spadalo v njegovo posebno premoženje.

Nadalje se zakonca v primeru nastajanja skupnega premoženja lahko tudi dogovorita, kolikšen delež posameznega od zakoncev bo nastajal na skupnem premoženju.

OBVEZNOST ZA DOLGOVE

Vnaprej se lahko tudi dogovorita, ali bosta za dolgove, ki so nastali v času trajanja zakonske zveze, odgovarjala oba in v kakšnih deležih ali bo za dolgove odgovarjal zgolj eden od zakoncev.

Nadalje se lahko s pogodbo zakonec zavaruje pred odgovornostjo za dolgove drugega zakonca. Zakonci v tuji praksi te določbe vnašajo v ženitne pogodbe, če ima en zakonec znatno več dolgov v primerjavi z drugim. S tem zakonec zavaruje svoje premoženje pred upniki drugega zakonca.

POSLEDICE RAZVEZE

Nadalje se lahko tudi dogovorita, na kakšen način se bo delilo skupno premoženje ob morebitni razvezi zakonske zveze. Nova ureditev tudi omogoča, da se zakonca z ženitno pogodbo dogovorita o medsebojnem preživljanju v času trajanja zakonske zveze oziroma v primeru razveze.

Ženitne pogodbe preprečujejo nastanek morebitnih sporov glede delitve skupnega premoženja ob razvezi zakonske zveze. S pogodbo se zakonca namreč lahko dogovorita o obstoju in obsegu skupnega premoženja, deležih na skupnem premoženju, odgovornosti za dolgove, o načinu delitve skupnega premoženja in o drugih vprašanjih premoženjskopravne narave. S tem se zakonca izogneta sodni intervenciji in z njo povezanim stroškom.

LOČITEV PODJETNIŠKEGA PREMOŽENJA

Z ženitno pogodbo se lahko varuje pridobitna dejavnost enega od zakoncev, s katero se ukvarja v času trajanja zakonske zveze. Določa lahko, da eden od zakoncev ne bo upravičen do deleža na pridobitni dejavnosti drugega od zakoncev (na primer deleža na premoženju, ki ga je eden od zakoncev pridobil pri opravljanju dejavnosti samostojnega podjetnika, oziroma deleža v družbi z omejeno odgovornostjo in deleža na dohodku od te dejavnosti).

Kako skleniti ženitno pogodbo?

(Bodoča) zakonca ženitno pogodbo skleneta v obliki notarskega zapisa, pogodba pa mora biti tudi vpisana v register pogodb o ureditvi premoženjskih razmerij, ki ga vodi Notarska zbornica. Notar bo moral stranke natančno podučiti o pravnih posledicah, partnerja pa bosta morala pred sklenitvijo pogodbe drug drugega seznaniti z vsem svojim premoženjskim stanjem in dolgovi.

Izberite odvetnika za ženitne pogodbe

Pri sestavi ženitne pogodbe se lahko posvetujete tudi z odvetnikom specialistom, s katerim vas lahko povežemo.

Opišite vaš primer

© 2020 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje