Pogoji storitve

Zadnja sprememba: 20. 11. 2020

Ti pogoji storitve (“Pogoji Storitve”) veljajo med IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o. (“Družba” ali “IURALL”), spletna platforma, ki posameznikom in podjetjem omogoča hitrejše in lažje iskanje in najem pravne pomoči, pri čemer IURALL ni odvetniška pisarna, ne nudi nobenih pravnih storitev, pravnih nasvetov in ne sodeluje v nobenem pravnem zastopanju, in vami (“Vi” ali “vi” ali “Naročnik”). Vaše soglasje s Pogoji Storitve ter Izjavo o zasebnosti je potrebno, če želite koristiti storitve IURALL zasebnega pravnega paketa (“IURALL zasebni pravni paket ali “Paket”).

Soglasje s temi Pogoji Storitve

Z naročilom Paketa soglašate s Pogoji Storitve in jih sprejemate. Če ne sprejemate Pogojev Storitve, prosimo odpovejte svojo naročnino (kot je ta opredeljena spodaj) na Paket.

Z naročilom Paketa soglašate tudi z Izjavo o zasebnosti in jo sprejemate.

Spremembe teh Pogojev Storitve

Občasno IURALL lahko spremeni te Pogoje Storitve. V primeru sprememb bo IURALL spremenjene Pogoje Storitve objavil na enakem spletnem naslovu https://www.iurall.com/zasebni-pravni-paket/pogoji-storitve/. Vsaka sprememba teh Pogojev Storitve se bo uporabljala od dne take spremembe.

Razmerje odvetnik – stranka

Naročilo Paketa ali drugi odnos z IURALLom ne ustvarja razmerja odvetnik – stranka, saj IURALL ni odvetnik ali odvetniška pisarna.

Zaupnost

IURALL bo varoval zaupnost podatkov, ki mu jih boste posredovali. Razen v primeru izrecnega pisnega soglasja, bo IURALL o vaših zadevah komuniciral izključno neposredno z vami.

V primeru, da bi želeli koristiti Dodatne Storitve, kot so le-te določene spodaj, IURALL lahko razkrije podatke, ki mu jih boste posredovali, odvetnikom, pravnikom ali drugim, ki sodelujejo z IURALL, in bodo povabljeni k podaji ponudbe za izvajanje Dodatnih Storitev za vas.

Upravičenost

Če želite biti upravičeni do Paketa, morate plačati naročnino (“Naročnina”), kot je ta določena v nadaljevanju. IURALL ima pravico zavrniti kogar koli iz kakršnegakoli razloga ali brez razloga.

Storitve Programa

  • Neomejeno število klicev: Naročnik ima možnost neomejenega števila klicev z IURALL v novih pravnih zadevah. O tem, kaj se šteje za novo pravno zadevo določa izključno IURALL. S plačilom Naročnine si Naročnik zagotovi razpoložljivost IURALLa v obdobju, ki ga zajema Naročnina. V kolikor bi bilo potrebno dodatno posvetovanje in/ali pravno svetovanje v isti pravni zadevi, bo po predhodnem dogovoru z vami IURALL to odstopil odvetnikom, pravnikom ali drugim, ki sodelujejo z IURALL in to posvetovanje bo zaračunano v skladu s ponudbo, ki jo boste predhodno potrdili. Telefonske klice je potrebno predhodno rezervirati na spletni strani https://calendly.com/iurall-team/klic-iurall-zasebni-pravni-paket.

Brez jamstev

IURALL ne daje nobenega jamstva glede rezultatov odločitev, dejanj in/ali drugega ukrepanja, ki ga boste ali ne boste opravili na podlagi oz. v sled telefonskega klica z IURALL. Telefonski klici se zagotavljajo izključno v obliki posvetovanja brez obveznosti.

Telefonski klici ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali IURALL in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da prejete informacije vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Telefonski klici namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo in česar se v okviru telefonskega klica ne izvaja.

Mesečna naročnina

Plačilo za Paket ima naravo naročnine (“Naročnina”), ki se plačuje periodično, t.j. mesečno, letno ali na drug, ob naročilu dogovorjen, način (“Perioda”), in šteje za zasluženo, ko je prejeto.

Naročilo na Paket po vnosu podatkov zaključite z izvedbo plačila prve Naročnine na naši spletni strani. IURALL vam bo po potrditvi naročila zaračunal znesek Naročnine.

Ob sklenitvi Naročnine in opravljenem plačilu vas bomo obvestil na elektronski poštni naslov, ki ga boste navedli ob naročilu.

Prejem plačila Naročnine s strani IURALLa je pogoj za vaše upravičenje do koriščenja Storitev Paketa kot so določene zgoraj.

Cena Naročnine, navedena na spletni strani, je izražena v evrih in vsebuje DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cene Naročnine. V primeru morebitne spremembe cene Naročnine vas bomo o tem predhodno obvestili na elektronski naslov naveden ob sklenitvi naročniškega razmerja, razen v kolikor nam boste kasneje sporočili nov, veljaven elektronski naslov.

Naročniško razmerje bo vsako Periodo do preklica samodejno podaljšano brez dodatnega obvestila in vaše plačilno sredstvo, navedeno ob sklenitvi naročnine oz. kasneje ustrezno posoboljeno, bo samodejno bremenjeno za znesek trenutno veljavne cene Naročnina za izbrano Periodo.

Strinjate se in nas pooblaščate, da shranimo vaše plačilno sredstvo in ga vsako Periodo do preklica samodejno bremenimo za znesek trenutno veljavne cene Naročnine. To pomeni, da boste samodejno plačali novo Periodo Naročnine, ko trenutna poteče.

Pri tem se zavezujete, da boste:

  • zagotavljali zadostno višino sredstev na izbranem plačilnem sredstvu;
  • da boste za izvedbo plačila posredovali resnične podatke in IURALL obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 

V kolikor vašega plačilnega sredstva ne bo mogoče bremeniti se vaše naročniško razmerje takoj šteje za odpovedano in nastopijo pravne posledice odpovedi naročnine na Paketa kot so določene spodaj.

Dodatne Storitve

V kolikor boste želeli koristiti dodatne storitve IURALLa, kot so le-te določene na spletni strani https://www.iurall.com in/ali bodo neposredno dogovorjene med vami in IURALLom (“Dodatne Storitve”), bo po predhodnem dogovoru z vami IURALL to odstopil odvetnikom, pravnikom ali drugim, ki sodelujejo z IURALL in bodo Dodatne Storitve zaračunane v skladu s ponudbo, ki jo boste predhodno potrdili.

Odpoved naročnine na Paket

Naročnina na Paket se sklepa za nedoločen čas, vendar ste prosti, da jo kadarkoli odpoveste. Odpoved pošljete na elektronski naslov admin@iurall.com.

Vašo naročnino lahko, kadarkoli, brez navedbe razloga in brez odpovednega roka odpove tudi IURALL.

Takoj po odpovedi naročnine niste več upravičeni do koriščenja Storitev Paketa, kot so določene zgoraj in tudi niste upravičeni do povračila že plačanih Naročnin. V primeru izvajanja storitve fleksibilnega plačevanje Dodatnih Storitev, takoj na dan odpovedi naročnine zapadejo v plačilo še vsi neplačani obroki (oziroma drugače dogovorjen način fleksibilnega financiranja) opravljene storitve v okviru Dodatnih storitev, razen, če se z IURALLom dogovorite drugače.

Celovitost dogovora

Ti Pogoji Storitve skupaj s Splošnimi Pogoji Uporabe predstavljajo edini sporazum, ki se nanaša na vašo naročnino na  Paket. Če za Dodatne Storitve najamete odvetnike, pravnike ali druge, ki sodelujejo z IURALLom, bodo te storitve urejene v ločenem sporazumu.

Ločljivost

Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh Pogojev Storitve neveljavna in/ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost preostalih določb in tudi ne na veljavnost in/ali izvršljivost Pogojev Storitve.

Takšna neveljavna določba se nadomesti z drugo določbo, ki je po gospodarskem učinku najbližje namenu, ki sta ga imela IURALL in Naročnik ob sklepanju teh Pogojev Storitve in bi jo vključila v Pogoje Storitve, v kolikor bi vedela za neveljavnost in/ali neizvršljivost.

Pravo in pristojnost sodišč

Pogoji Storitve so sklenjeni skladno z in zanje se uporablja slovensko pravo.

Če pride do spora med vami in IURALL v zvezi, s katerim koli vidikom teh Pogojev Storitve in če spora ni mogoče rešiti s pogajanji, se strinjate, da se boste z IURALLom v dobri veri skušali dogovoriti o uporabi mediacije, preden se boste zatekli k sodnemu postopku ali drugi obliki reševanja sporov.

Za morebitne sodne postopke, ki bi izvirali iz teh Pogojev Storitve ali bi bili v zvezi z njimi je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Imate vprašanje glede Pogojev Storitve ali IURALL zasebnega pravnega paketa?

Vprašajte nas