Pogoji storitev za odvetnike

Objavljeno dne: 16. 06. 2021

Ti pogoji storitev za Odvetnike (“Pogoji Storitev”) veljajo med IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o. (“Družba”, “IURALL”, “Mi”), in vami, ponudniki pravnih storitev, ki te Pogoje Storitev sprejmete (“Vi” ali “vi” ali “Odvetnik”).

IURALL omogoča zbiranje in primerjanje Podatkov o Zadevah ter Podatkov o Odvetnikih z namenom, da Uporabniki najdejo ustrezne Odvetnike. S Storitvami, ki jih urejajo ti Pogoji Storitev, in drugim svojim delovanjem IURALL olajša sodelovanje med Uporabniki in Odvetniki.

1. Razlaga

1.1. Izrazi, zapisani z veliko začetnico, imajo pomen, kot je opredeljen v nadaljevanju teh Pogojev Storitev in tukaj:

 • “Apollo” pomeni zunanjega izvajalca za izdajanje računov Apollo ali podobno storitev.
 • “Denarna Sredstva” pomeni denarna sredstva Uporabnikov za plačilo pravnih storitev Odvetnikov.
 • “Dovoljeni Prejemnik” pomeni kateregakoli direktorja, vodstveno osebo, zaposlenega ali pogodbenega sodelavca pri Prejemni Stranki ali pri katerikoli organizacijski enoti v mreži, ki ji Prejemna Stranka pripada.
 • “Dropbox” pomeni zunanjega izvajalca storitev za shranjevanje in deljenje dokumentov Dropbox ali podobno storitev.
 • “Druge Storitve” pomeni storitve, ki niso navedene v teh Pogojih Storitev in so pisno dogovorjene med IURALL in Odvetnikom.
 • “Iskalnik” ima pomen, kot je določen v točki 3.1. spodaj
 • “Orodje za Plačila” pomeni rešitev, ki jo je IURALL razvil, za Upravljanje Plačil v okviru svoje platforme, in med drugim koristi Apollo, Dropbox, Stripe in/ali Posredovalni Račun.
 • “Podatki o Odvetnikih” ima pomen kot je določen v točki 3.2. spodaj.
 • “Podatki o Zadevah” pomeni podatke o Zadevah, ki lahko obsegajo opis dejanskega stanja, dokumentacijo, stranke, pričakovanja in katerekoli druge podatke, ki se nanašajo na Zadeve.
 • “Ponudba” pomeni ponudbo, ki jo Odvetnik pripravi vsaj na podlagi Podatkov o Zadevi za Uporabnika z namenom opravljanja pravnih storitev v njihovi Zadevi in vključuje vsaj obseg pravnih storitev in nagrado za pravne storitve.
 • “Posredovalna Stranka” pomeni osebo, ki Prejemni Stranki razkriva Zaupne Informacije.
 • “Posredovalni Račun” pomeni transakcijski račun, ki ga vodi IURALL za namen Preprečevanja Plačilne Nediscipline. IURALL Posredovalni Račun obravnava ločeno od svojega primarnega transakcijskega računa in ga ne namenja rednemu poslovanju. Posredovalni Račun ni fiduciarni račun in Denarna Sredstva na Posredovalnem Računu se ne štejejo za premoženje Uporabnikov temveč lahko v primeru stečaja upniki IURALLa za izterjavo svojih terjatev posežejo na to premoženje.
 • “Prejemna Stranka” pomeni osebo, ki prejema Zaupne Informacije.
 • “Preprečevanje Plačilne Nediscipline” ima pomen, kot je določen v točki 5.1. spodaj.
 • “Račun” pomeni račun za opravljene pravne storitve, ki ga Odvetnik izda na ime Uporabnika.
 • “Račun za Avans” pomeni račun za predujem plačila za opravljanje pravnih storitev na podlagi Ponudbe ali novih, dodatno potrebnih pravnih storitev, ki ga Odvetnik izda na ime Uporabnika pred začetkom opravljanja posamičnih pravnih storitev.
 • “Storitve” ima pomen, kot je določeno v točki 2.1. spodaj.
 • “Stripe” pomeni zunanjega izvajalca plačilnih storitev Stripe ali podobno storitev.
 • “Uporabnik” pomeni kupca pravnih storitev, ki kadarkoli stopi v stik z IURALL preko (i) spletne platforme na spletnem naslovu IURALLa, (ii) elektronske pošte, (iii) telefona, (iv) osebno ali (v) na katerikoli drugi način in pooblasti IURALL, da lahko za njega pridobi Ponudbe, se v imenu Uporabnika dogovori o zagotavljanju pravnih storitev in za Upravljanje Plačil.
 • “Upravljanje Plačil” ima pomen, kot je določen v točki 5.2.1. spodaj.
 • “Zadeva” pomeni pravno in drugo zadevo Uporabnika.
 • “Zaledna Pisarna” ima pomen, kot je določen v točki 4.1. spodaj.
 • Zaupna Informacija” obsega vse dokumente, elektronske datoteke, druge predmet, informacije in/ali podatke (v kakršnikoli obliki, vključno z a ne omejeno na ustno, pisno, grafično ali elektronsko), ki se nanašajo na IURALL, Uporabnika, Zadevo ali Podatke o Zadevah, ali so bili razkriti Prejemni Stranki ali kateremukoli Dovoljenemu Prejemniku Prejemne Stranke s strani kateregakoli člana kateregakoli organa vodenja ali nadzora, zaposlenega, svetovalca ali zastopnika Posredovalne Stranke.

1.2. Raba ednine pri izrazih, zapisanih z veliko začetnico, vključuje tudi množino in obratno. Prav tako raba katerega koli spola pri izrazih, zapisanih z veliko začetnico, vključuje tudi druge.

1.3. Naslovi, odstavki in poudarki v teh Pogojih Storitev so namenjeni lažji preglednosti in uporabi in ne vplivajo na samo razlago Pogojev Storitev.

2. Storitve

2.1. IURALL omogoča Odvetniku, da koristi naslednje storitve (“Storitve”):

 • Iskalnik
 • Zaledna Pisarna;
 • Preprečevanje Plačilne Nediscipline;

pod pogoji, ki so določeni v teh Pogojih Storitev.

2.2. Odvetnik prosto presoja ali in katere Storitve bo koristil v okviru svojega poslovanja. Svojo voljo izrazi z ravnanjem, kot je to določeno v nadaljevanju teh Pogojev Storitev.

2.3. Za koriščenje Storitev bo Odvetnik IURALL plačal po cenah in pod pogoji, kot je to določeno v nadaljevanju teh Pogojev Storitev.

3. Iskalnik (legal directory)

3.1. IURALL na trgu in od Odvetnikov zbira ter preverja Podatke o Odvetnikih in jih ureja v iskalnik pravnikov (legal directory) (“Iskalnik”).

3.2. Podatki o Odvetnikih med drugim obsegajo, vendar niso omejeni na, opis, glavna področja dela, delovne izkušnje, izobraževanja in usposabljanja, ocene ter mnenje Uporabnikov (“Podatki o Odvetnikih”). IURALL lahko Podatke o Odvetnikih deli z Uporabniki. Nestrinjanje s posredovanjem posamičnih Podatkov o Odvetnikih Uporabnikom Odvetnik izrazi pisno.

3.3. Odvetnik prosto presoja ali bo koristil storitev Iskalnika. Soglasje za vključitev v Iskalnik Odvetnik izrazi pisno ali tako, da posreduje svoje Podatke o Odvetnikih ali z oddajo Ponudbe. 

3.4. IURALL lahko Iskalnik in/ali Podatke o Odvetnikih javno objavi in s tem omogoči Odvetniku, da ga, skladno s predpisi, uporabi za informiranje javnosti o svoji dejavnosti. Odvetnik prosto presoja ali želi biti objavljen v javnem Iskalniku ter kateri Podatki o Odvetniku naj se objavijo v javnem Iskalniku. Soglasje k javni objavi Odvetnik izrazi pisno ali tako, da posreduje svoje Podatke o Odvetnikih. Nestrinjanje s svojo objavo v javnem Iskalniku in/ali javno objavo posamičnih Podatkov o Odvetnikih Odvetnik izrazi pisno. Enako velja za umik objave Podatkov o Odvetniku iz javnega iskalnika.

3.5. S soglasjem Odvetnik IURALL pooblašča za storitev Iskalnika in soglaša s pogoji Iskalnika.

3.6. Odvetniki letno posodabljajo Podatke o Odvetnikih.

3.7. Storitev Iskalnika IURALL nudi brezplačno.

4. Zaledna Pisarna (back office)

4.1. IURALL Odvetnikom nudi storitve zaledne pisarne (back office) (“Zaledna Pisarna”) in sicer:

 • Pridobitev kontaktnih podatkov Uporabnikov;
 • Dopolnitev Podatkov o Zadevah, kar med drugim obsega, vendar ni omejeno na, poizvedbo o okoliščinah Zadev, kaj Uporabniki zasledujejo, pridobitev dokumentacije in ostalih relevantnih podatkov, ki omogočajo uvodno triažo;
 • Uvodno triažo Uporabnikov in njihovih Zadev;
 • Komunikacija z in podpora Uporabnikom;
 • Posredovanje Ponudb, Avansnih Računov ter Računov in obrazložitev le-teh Uporabnikom;
 • Podpora Uporabnikom v času pred, med in po opravljanju pravnih storitev;
 • Zbiranje ocen ter mnenj Uporabnikov;
 • Preprečevanje Plačilne Nediscipline;
 • Druge storitve.

4.2. Odvetnik prosto presoja ali bo koristil storitev Zaledne Pisarne. Soglasje izrazi pisno ali tako, da odda Ponudbo.

4.3. S soglasjem Odvetnik IURALL pooblašča za storitev Zaledne Pisarne in soglaša s pogoji Zaledne Pisarne, ki med drugim obsegajo naslednje obveznosti Odvetnika:

 • Obveščanje IURALLa o Zadevi ter opravljenih pravnih storitvah;
 • Posredovanje IURALLu vseh podatkov, ki bi bili potrebni za opravljanje Zaledne Pisarne;
 • Uporaba storitev Preprečevanja Plačilne Nediscipline;
 • V primeru dogovora o dolgotrajnem sodelovanju z Uporabnikom oziroma v primeru, da bi Uporabnik Odvetnika kontaktiral, kadarkoli in v kateremkoli primeru, mimo IURALLa, bo Odvetnik (i) IURALL o tem obvestil v najkrajšem možnem času vendar najkasneje v roku 3 delovnih dni in (ii) koristil storitev Zaledne Pisarne tudi v primeru dolgotrajnega sodelovanja oz. vsakega novega primera;
 • V kolikor se naknadno izkaže, da Odvetnik Uporabniku ne more nuditi pravnih storitev zaradi katerih koli razlogov na njegovi strani, bo o tem v najkrajšem možnem času vendar najkasneje v roku 3 delovnih dni obvestil IURALL in ne bo samovoljno odstopil Zadeve Uporabnika drugemu odvetniku ali ravnal drugače. Navedeno ne vpliva na možnost substitucije v okviru določb Zakona o odvetništvu (ZOdv).

4.4. Za storitve Zaledne Pisarne Odvetnik IURALLu plača 20 % vrednosti (brez upoštevanja DDV) vsakega Računa za Avans ali Računa, če pred tem ni bil izdan Račun za Avans. Obveznost plačila nastane in zapade v trenutku, ko Odvetnik prejme plačilo vezano na Račun za Avans ali Račun.

4.5. Odvetniki lahko storitev Zaledne Pisarne koristijo vselej, ne omejeno na Uporabnike in Zadeve, ampak za vse stranke in primere v okviru svojega poslovanja za katere izrazijo pisno soglasje, mutatis mutandis.

5. Preprečevanje Plačilne Nediscipline

5.1. IURALL odvetnikom nudi storitve za učinkovitejše izstavljanje in unovčevanje računov za opravljene pravne storitve z namenom preprečevanja plačilne nediscipline (“Preprečevanje Plačilne Nediscipline”). Preprečevanje Plačilne Nediscipline obsega Upravljanje Plačil.

5.2. Upravljanje Plačil

5.2.1. Upravljanje Plačil obsega podporo Odvetniku pri plačilu za pravne storitve, kar vključuje svetovanje pri in uporabo Orodja za Plačila, vključno z njegovim upravljanjem v imenu in za račun Odvetnika, za izdajanje in posredovanje Računov za Avans in Računov Uporabnikom, spremljanje plačil Uporabnikov, ustno in pisno pozivanje Uporabnikov k plačilu z namenom izvensodne unovčitve terjatev in Druge Storitve (“Upravljanje Plačil”).

5.2.2. Odvetnik prosto presoja ali bo koristil storitev Upravljanja Plačil, razen v primeru Zaledne Pisarne. Soglasje izrazi pisno, razen v primeru Zaledne pisarne, ko soglasje izrazi tako, da posreduje Ponudbo.

5.2.3. S soglasjem Odvetnik IURALL pooblašča za storitev Upravljanja Plačil in soglaša (i) z uporabo Orodja za Plačila, (ii) s Payment Processor’s Connected Account Agreement, (iii) da IURALL deli za opravljanje plačil potrebne informacije s Stripe, Dropbox in Apollo ter (iv) s pogoji Upravljanja Plačil, ki med drugim obsegajo naslednje obveznosti:

 • Odvetnik:
  • (x) bo Ponudbo pripravil pred začetkom opravljanja pravnih storitev;
  • (y) bo Račun za Avans izdal pred začetkom opravljanja pravnih storitev;
  • (z) oziroma v primerih, ko priprava Ponudbe in izdaja Računa za Avans pred začetkom opravljanja pravnih storitev ne bosta možna, bo Račun izdal takoj po opravi posamične pravne storitve v katerikoli Zadevi oziroma najkasneje enkrat na mesec, konec meseca, za vse pravne storitve opravljene v tekočem mesecu v posamični Zadevi,

izključno z uporabo platforme IURALL oz. Orodja za Plačila;

 • V kolikor Odvetnik za izstavljanje računov ne uporablja Stripe-a in/ali Apolla oz. ne pooblasti IURALL za upravljenje Stripe-a in/ali Apolla v imenu in za račun Odvetnik, bo Odvetnik Račun za Avans in/ali Račun nemudoma vendar najkasneje v roku 1 delovnega dne posredoval IURALLu in IURALL tekoče, enkrat na teden oz. na podlagi zahteve IURALLa, obveščal o prejetih plačilih;
 • IURALL bo Račun za Avans in/ali Račun nemudoma vendar najkasneje naslednji delovni dan posredoval Uporabniku z obvestilom, da Račun za Avans in/ali Račun poravna;
 • V primeru neplačila Računa bo IURALL ustno in pisno pozival Uporabnika k plačilu z namenom izvensodne unovčitve terjatev;
 • V primeru nadaljnjega neplačila Računa se bo IURALL o nadaljnjih korakih posvetoval z Odvetnikom;
 • V primeru plačila na Posredovalni Račun bo IURALL prejeti znesek nemudoma vendar najkasneje v roku 1 meseca prenesel na transakcijski račun Odvetnika.

5.2.4. Za storitve Upravljanja Plačil Odvetnik IURALLu plača 10 % vrednosti (brez upoštevanja DDV) vsakega Računa za Avans ali Računa, če pred tem ne pride do izdaje Računa za Avans. Obveznost plačila nastane in zapade v trenutku, ko Odvetnik prejme plačilo vezano na Račun za Avans ali Račun. V primeru Zaledne Pisarne oziroma Posredovanja pri Plačilu je plačilo vključeno v plačilo za storitev Zaledne Pisarne oziroma Posredovanja pri Plačilu.

5.2.5. Odvetniki lahko storitev Upravljanja Plačil koristijo vselej, ne omejeno na Uporabnike in Zadeve, ampak za vse stranke in primere v okviru svojega poslovanja za katere izrazijo pisno soglasje, mutatis mutandis.

Razmerje IURALL- Odvetnik

6.1. Upoštevaje obveznosti IURALLa v razmerju do Uporabnikov in obveznosti Odvetnikov do Uporabnikov in/ali drugih strank, ki imajo oboje prednost, bo Odvetnik IURALL obveščal glede opravljanja pravnih storitev za namen izvajanje Storitev s strani IURALLa.

6.2. IURALL ne zastopa, ne usmerja, ne nadzoruje, ne reklamira, ne pridobiva strank za in ne daje kakršnihkoli zavezujočih izjav v imenu Odvetnika.

6.3. Odvetniki so pri svojem delu samostojni in tekmujejo med seboj le s kakovostjo svojega dela in IURALL ne favorizira posamičnega Odvetnika ter nima obveznosti pridobivanja oziroma zagotavljanja strank Odvetniku.

7. Zaupnost

7.1. Prejemna Stranka bo:

 • Ohranila Zaupne Informacije zaupne in jih ne bo razkrila katerikoli tretji osebi;
 • Bo uporabila Zaupne Informacije zgolj za namen izpolnjevanja obveznosti iz teh Pogojev Storitev in ne za katerikoli drug namen;
 • Ne bo uporabila nobene Zaupne Informacije na kakršenkoli način, ki bi lahko škodoval interesom Posredovalne Stranke ali Uporabnikov;
 • Si bo po najboljših močeh prizadevala hraniti Zaupne Informacije na varnem in na tak način, da prepreči nepooblaščen dostop tretjih oseb do njih;
 • Ne bo naredila kopij Zaupnih Informacij ali jih reproducirala v kakršnikoli obliki, razen v obsegu razumno potrebnem za namen izpolnjevanja obveznosti iz teh Pogojev Storitev;
 • Bo nemudoma obvestila Posredovalno Stranko, če ji predpisi to dopuščajo, če ugotovi, da je bila Zaupna Informacija razkrita katerikoli drugi osebi kot Dovoljenemu Prejemniku;
 • Bo zagotovila, da Dovoljeni Prejemnik, ki prejme ali pridobi Zaupne Informacije, soglaša z izpolnjevanjem vseh določb o zaupnosti iz teh Pogojev Storitve, kot da bi bil tak Dovoljeni Prejemnik Prejemna Stranka;
 • Bo na pisno zahtevo Posredovalne Stranke, Posredovalni Stranki predložila seznam vseh Dovoljenih Prejemnikov, ki so jim bile razkrite Zaupne Informacije;
 • Bo Zaupne Informacije hranila in varovala po najmanj enako strogih standardih varstva informacij kot hrani in varuje svoje zaupne in/ali tajne informacije.

8. Intelektualna lastnina

8.1. IURALL je lastnik vseh intelektualnih pravic na svojem spletnem naslovu in objavljenih vsebin oziroma ima za uporabo le teh pridobljene licence.

8.2. Nobenega dela vsebine na našem spletnem naslovu ne smete uporabljati v komercialne namene, ne da bi za to dobili dovoljenje od nas ali naših dajalcev licence.

9. Ti Pogoji Storitev

9.1. Potrditev, da so vam Pogoji Storitev znani, jih sprejemate in vas zavezujejo izrazite pisno ali tako, da posreduje svoje Podatke o Odvetnikih ali da oddate Ponudbo.

9.2. Pogoji Storitve so objavljeni na spletnem naslovu IURALLa.

9.3. Občasno IURALL lahko spremeni Pogoje Storitve. V primeru sprememb bo IURALL spremenjene Pogoje Storitve objavil na spletnem naslovu IURALLa.

9.4. Vsaka sprememba Pogojev Storitve se bo uporabljala od dne take objave.

9.5. O vsaki spremembi Pogojev Storitve bo IURALL Odvetnika obvestil na elektronski naslov. V primeru nestrinjanja s spremembo Pogojev Storitev lahko Odvetnik umakne svoj sprejem Pogojev Storitev.

9.6. Umik sprejema Pogojev Storitev ne vpliva na pravice in obveznosti, ki sta jih IURALL in Odvetnik pridobila pred umikom in katere sta dolžna izpolniti in/ali zahtevati izpolnitev ne glede na umik.

9.7. Umik sprejema Pogojev Storitev ne vpliva na začete Zadeve, v katerih je Odvetnik dal Ponudbo in opravlja pravne storitve za Uporabnike. V teh Zadevah Pogoji Storitev veljajo do konca opravljanja pravnih storitev s strani Odvetnika.

10. Končne določbe

10.1. Za presojo ter razlago teh Pogojev Storitev in pravic ter obveznosti strank iz ali v zvezi s temi Pogoji Storitev se uporablja slovensko pravo ob izključitvi kolizijskih pravil.

10.2. Za reševanje sporov iz ali v zvezi s temi Pogoji Storitev in pravic ter obveznosti Strank iz ali v zvezi s temi Pogoji Storitev, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

10.3. Morebitna ničnost, neučinkovitost, neizvedljivost ali neveljavnost posameznih določb teh Pogojev Storitev ne bo vplivala na veljavnost ostalih določb ali Pogojev Storitev kot celote. Nične, neučinkovite, neizvedljive ali neveljavne določbe se štejejo za zamenjane, brez dodatnega dogovora, s takšnimi učinkovitimi in izvedljivimi določbami, ki bodo ustrezale ali v svojem pomenu bile najbližje zasledovanemu gospodarskemu namenu ničnih, neučinkovitih, neizvedljivih ali neveljavnih določb teh Pogojev Storitev ob času njihove objave.