Pogoji storitve

Zadnja sprememba: 11. 9. 2020

Ti pogoji storitve (“Pogoji Storitve”) veljajo med IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o. (“Družba” ali “IURALL”), spletna platforma, ki posameznikom in podjetjem omogoča hitrejše in lažje iskanje ter najem pravne pomoči, pri čemer IURALL ni odvetniška pisarna, ne nudi nobenih pravnih storitev, pravnih nasvetov in ne sodeluje v nobenem pravnem zastopanju, in vami (“Vi” ali “vi” ali “Član”). Vaše soglasje s Pogoji Storitve ter Izjavo o zasebnosti je potrebno, če želite sodelovati v IURALL pravnem programu za podjetja (“IURALL Pravni Program za Podjetja” ali “Program”).

Soglasje s temi Pogoji Storitve

S pristopom k Programu soglašate s Pogoji Storitve in jih sprejemate. Če ne sprejemate Pogojev Storitve, prosimo odpovejte svoje članstvo v Programu.

Spremembe teh Pogojev Storitve

Občasno IURALL lahko spremeni te Pogoje Storitve. V primeru sprememb bo IURALL spremenjene Pogoje Storitve objavil na enakem spletnem naslovu https://www.iurall.com/pravni-program-za-podjetja/pogoji-storitve. Vsaka sprememba teh Pogojev Storitve se bo uporabljala od dne take spremembe.

Razmerje odvetnik – stranka

Pristop k Programu ali drugi odnos z IURALLom ne ustvarja razmerja odvetnik – stranka, saj IURALL ni odvetnik ali odvetniška pisarna.

Zaupnost

IURALL bo varoval zaupnost podatkov, ki mu jih boste posredovali. Razen v primeru izrecnega pisnega soglasja, bo IURALL o vaših zadevah komuniciral izključno neposredno z vami.

V primeru, da bi želeli koristiti Dodatne Storitve, ki so določene spodaj, lahko IURALL razkrije podatke, ki mu jih boste posredovali, odvetnikom, pravnikom ali drugim, ki sodelujejo z IURALLom, in bodo povabljeni k podaji ponudbe za izvajanje Dodatnih Storitev za vas.

Upravičenost

Če želite biti upravičeni do Programa, morate plačati Mesečno naročnino (“Naročnina”), kot je ta določen v nadaljevanju. IURALL ima pravico zavrniti kogar koli iz kakršnegakoli razloga ali brez razloga.

Storitve Programa

  • Neomejeno število klicev: Član ima možnost neomejenega števila klicev z IURALLom v novih pravnih zadevah. O tem, kaj se šteje za novo pravno zadevo, določa izključno IURALL. Če bi bilo potrebno dodatno posvetovanje in/ali pravno svetovanje v isti pravni zadevi, bo po predhodnem dogovoru z vami IURALL to odstopil odvetnikom, pravnikom ali drugim, ki sodelujejo z IURALLom. Posvetovanje bo zaračunano v skladu s ponudbo, ki jo boste predhodno potrdili. Telefonske klice je treba predhodno rezervirati na spletni strani https://calendly.com/iurall-team/klic-pravni-program-za-podjetja.

Brez jamstev

IURALL ne daje nobenega jamstva glede rezultatov odločitev, dejanj in/ali drugega ukrepanja, ki ga boste ali ne boste opravili na podlagi oz. zaradi telefonskega klica z IURALLom. Telefonski klici se zagotavljajo izključno v obliki posvetovanja brez obveznosti.

Telefonski klici ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali IURALLa in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino, je izključena.

Priporočamo, da prejete informacije vedno dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Telefonski klici namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vedno priporočamo in se v okviru telefonskega klica ne izvaja.

Mesečna naročnina

Plačilo za Program ima naravo Mesečne naročnine (“Naročnina”) in šteje za zasluženo, ko je prejeto. Namen Naročnine je zagotoviti razpoložljivost IURALLa v obdobju, ki ga zajema Naročnina. Prejem plačila Naročnine s strani IURALLa je pogoj za vaše upravičenje do koriščenja Storitev Programa, kot so določene zgoraj. Naročnino vam bomo zaračunavali mesečno, do vaše odpovedi članstva v Programu.

IURALL vam bo račun za Naročnino izstavil v začetku meseca za tekoči mesec. Ne glede na to vam bo v mesecu pristopa k Programu IURALL izstavil račun takoj po prejemu pristopne izjave in tudi v tem mesecu velja plačilo Naročnine do konca meseca.

Višina Naročnine je določena v vaši pristopni izjavi k Programu.

Dodatne Storitve

Če boste želeli koristiti dodatne storitve IURALLa, ki so določene na spletni strani https://www.iurall.com in/ali bodo neposredno dogovorjene med vami in IURALLom (“Dodatne Storitve”), bo po predhodnem dogovoru z vami IURALL to odstopil odvetnikom, pravnikom ali drugim, ki sodelujejo z IURALL in bodo Dodatne Storitve zaračunane v skladu s ponudbo, ki jo boste predhodno potrdili.

Odpoved članstva v Programu

Članstvo v Programu se sklepa za nedoločen čas, vendar ste prosti, da ga kadarkoli odpoveste. Odpoved pošljete na elektronski naslov admin@iurall.com.

Vaše članstvo lahko, kadarkoli, brez navedbe razloga in brez odpovednega roka odpove tudi IURALL.

Takoj po odpovedi članstva v Programu niste več upravičeni do koriščenja Storitev Programa, kot so določene zgoraj in tudi niste upravičeni do povračila že plačanih Naročnin.

Celovitost dogovora

Ti Pogoji Storitve so edini sporazum, ki se nanaša na vaše članstvo v Programu. Če za Dodatne Storitve najamete odvetnike, pravnike ali druge, ki sodelujejo z IURALLom, bodo te storitve urejene v ločenem sporazumu.

Ločljivost

Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh Pogojev Storitve neveljavna in/ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost preostalih določb in tudi ne na veljavnost in/ali izvršljivost Pogojev Storitve.

Takšna neveljavna določba se nadomesti z drugo določbo, ki je po gospodarskem učinku najbližje namenu, ki sta ga imela IURALL in Član ob sklepanju teh Pogojev Storitve in bi jo vključila v Pogoje Storitve, v kolikor bi vedela za neveljavnost in/ali neizvršljivost.

Pravo in pristojnost sodišč

Pogoji Storitve so sklenjeni skladno z in zanje se uporablja slovensko pravo.

Če pride do spora med vami in IURALLom v zvezi s katerim koli vidikom teh Pogojev Storitve, in če spora ni mogoče rešiti s pogajanji, se strinjate, da se boste z IURALLom v dobri veri skušali dogovoriti o uporabi mediacije, preden se boste zatekli k sodnemu postopku ali drugi obliki reševanja sporov.

Za morebitne sodne postopke, ki bi izvirali iz teh Pogojev Storitve ali bi bili v zvezi z njimi, je pristojno izključno sodišče v Ljubljani.

Imate vprašanje glede Pogojev Storitve ali IURALL Pravnega Programa za Podjetja?

Pišite nam na admin@iurall.com ali uporabite obrazec

Izpolni kontaktni obrazec