LOČITEV – Kako se razvezati brez sporazuma?

V prejšnjem prispevku smo pripravili kratek pregled postopka sporazumne razveze. Kadar pa soglasje med zakoncema ni mogoče (če npr. razvezo želi le en od zakoncev, ali se zakonca ne moreta sporazumeti glede delitve skupnega premoženja ali vzgoje in varstva skupnih otrok), se zakonec, ki to želi, lahko razveže tako, da

vloži tožbo na razvezo na pristojno okrožno sodišče

(največkrat se pristojno sodišče določi glede na kraj bivališča toženega zakonca).

Kaj je treba napisati v tožbo za razvezo zakonske zveze? 

V tožbi mora zakonec obvezno navesti utemeljen razvezni razlog, ki je po zakonu samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Poleg podatkov o zakoncema naj tožba vsebuje tudi:

  • podatke o zakonski zvezi (izpisek iz poročne matične knjige),
  • podatke o mladoletnih otrocih (izpisek iz rojstne matične knjige),
  • predlog za ureditev razmerij med starši in otroki.

Sodišče ne preverja razlogov za ločitev (npr. nezvestobe), ampak zadošča, da eden ali drugi zakonec zatrjuje, da je zakonska zveza postala nevzdržna in je ni več mogoče nadaljevati.

Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo, odloča tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih mladoletnih otrok ter o njihovih stikih s starši. 

Sodišče pa ob razvezi po uradni dolžnosti ne opravi tudi delitve premoženja zakoncev. To mora en od zakoncev predlagati v ločenem postopku. Delitev premoženja je potrebna, ker je del premoženja zakoncev skupno premoženje. Tožba na ugotovitev skupnega premoženja ne zastara in se lahko uveljavlja kadarkoli.

Potrebujete pomoč pri razvezi

Odvetnik za družinsko pravo vam lahko pomaga

Začnite z opisom težave

Kako poteka razveza pred sodiščem, če imata zakonca skupne mladoletne otroke?

VLOGA CENTRA ZA SOCIALNO DELO (CSD)

Če imata zakonca skupne otroke, sodišče v postopek razveze vključi CSD.

·       Zakonca se morata udeležiti svetovalnega razgovora na CSD. Če na razgovor ne pride tožeča stranka, se šteje, da je predlog za razvezo umaknjen.

·       Če želi otrok izraziti svoje mnenje, se strokovni delavec v CSD z njim pogovori.

·       CSD izdela mnenje in ga pošlje sodišču.

POSTOPEK MEDIACIJE

Nato sodišče zakoncema ponudi možnost mediacije. V postopku mediacije lahko s pomočjo mediatorja dosežeta sporazum o razvezi, ureditvi razmerij z otroki in razdelitvi skupnega premoženja. Torej pride do sporazumne razveze.

NAROK NA SODIŠČU

Če se z mediacijo zakonca ne strinjata ali ni uspešna, sodišče razpiše narok za obravnavanje razveze, kjer pregleda listine, zasliši stranke in priče ter morebitne izvedence.

Nato s sodbo razveže zakonsko zvezo, odloči glede varstva, vzgoje in preživljanja skupnih otrok ter o stikih med otroki in staršema.

Kako poteka razveza zunajzakonske skupnosti?

Čeprav gre pri zunajzakonski skupnosti za to, da je sodišče dalj časa trajajočo življenjsko skupnost partnerjev izenačilo z zakonsko zvezo, za njeno prenehanje ni treba vložiti tožbe na razvezo. Vseeno se morata partnerja dogovoriti glede varstva in vzgoje ter preživljanja mladoletnih otrok, ter glede delitve skupnega premoženja.

Če dogovora glede delitve skupnega premoženja ne moreta doseči, lahko en od partnerjev na pristojno okrajno sodišče v nepravdnem postopku vloži predlog za razdelitev skupnega premoženja. Če se partnerja v nepravdnem postopku ne moreta sporazumeti, in do dogovora ne pride, lahko ta partner vloži tožbo na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja, ki je nato podlaga za delitev skupnega premoženja.

Če se partnerja ne moreta dogovoriti o vprašanjih glede skupnih otrok, lahko vsak od njiju pri sodišču zahteva ureditev teh vprašanj tako, da vloži predlog na pristojno sodišče. To o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih mladoletnih otrok ter o njihovih stikih s starši odloča tako, kot v postopku razveze zakonske zveze. 

Kako je s spremembo priimka po razvezi?

Ob razvezi zakonske zveze razvezana zakonca obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze. 

Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko pri katerikoli upravni enoti v šestih mesecih po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te zakonske zveze. To izjavo lahko zakonec poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal.

Zakonec lahko priimek spremeni tudi po preteku šestih mesecev, vendar mora v tem primeru na upravno enoto oddati prošnjo za spremembo osebnega imena.

Potrebujete pomoč pri ločitvi?

Naj bo enkraten posvet ali vodenje postopka za vas. Vi odločate.

Izberite odvetnika za družinsko pravo

Vir informacij: Družinski zakonik in spletna stran: https://nasodiscu.si/.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje