Kako poteka koriščenje letnega dopusta?

Namen letnega dopusta je, da se delavcu omogoči, da se spočije od izvajanja nalog, ki jih ima v skladu s svojo pogodbo o zaposlitvi, in da ima na voljo čas za sprostitev in razvedrilo.

Kdaj dobi delavec pravico do  letnega dopusta?

Pravico do letnega dopusta pridobi delavec z dnem sklenitve delovnega razmerja in se ji delavec ne more odpovedati. Delavcu, ki ni zaposlen celo koledarsko leto, pripada sorazmerni del letnega dopusta, ki znaša 1/12 za vsak mesec zaposlitve.

Primer: Če se je delavec zaposlil za nedoločen čas junija in dela 5 dni na teden, mu v tekočem letu pripade minimalno 6/12 dopusta, kar je 10 dni.

Koliko časa traja letni dopust?

Letni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov, ne glede na to, ali ima delavec sklenjeno pogodbo za polni ali krajši delovni čas.

Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni.

Primer:

Delavec, ki dela 5 dni v tednu, ima na voljo 20 dni dopusta na leto.

Delavec, ki dela 6 dni na teden, ima na voljo 24 dni dopusta na leto.

Daljše trajanje letnega dopusta se lahko dogovori s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo.

Ali mora delavec letni dopust izkoristiti v enem delu?

Ne, delavec lahko letni dopust izkoristi v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. Letni dopust se izrablja v delovnih dnevih.

V dneve letnega dopusta se ne vštevajo:

 • prazniki;
 • dela prosti dnevi;
 • odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ter 
 • drugi primeri opravičene odsotnosti z dela.

Ali so v Zakonu o delovnih razmerjih kakšne ugodnosti za delavce?

Da, zakon predvideva določene ugodnosti, pri čemer so nekateri upravičeni do najmanj treh dodatnih delovnih dni, drugi pa do najmanj enega dodatnega dne letnega dopusta.

Pravico do dodatnih sedem dni dopusta ima delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti.

Pravico do najmanj treh dodatnih delovnih dni imajo:

 • starejši delavci; 
 • invalidi; 
 • delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in 
 • delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Pravico do enega dodatnega delovnega dneva ima delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Do daljšega letnega dopusta so upravičeni tudi nočni delavci, vendar ZDR-1 ne določa minimalnega števila dodatnih dni, ampak to prepušča urejanju kolektivnim pogodbam, internim aktom delodajalca ter pogodbi o zaposlitvi.

Ali lahko delavec prenese neizkoriščen dopust v naslednje koledarsko leto?

Da, vendar je dolžan v tekočem koledarskem letu izkoristiti najmanj dva tedna letnega dopusta, preostale dni pa lahko izkoristi do 30. junija naslednjega koledarskega leta.

Kaj se zgodi v primeru, ko delavec ne izkoristi pravice do dveh tednov letnega dopusta?

Zakon določa, da delavec mora to izkoristit, saj mu v nasprotnem primeru ta dva tedna propadeta.

Ali zakon določa kakšne izjeme, ko se lahko celotni dopust prenese v naslednje leto?

Izjemoma se lahko celotni letni dopust prenese v naslednje koledarsko leto, če ga delavec ni imel možnosti izkoristiti.

Razlogi:

 • Odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe;
 • Odsotnost zaradi porodniškega dopusta;
 • Odsotnost zaradi dopusta za nego in varstvo otroka.

V tem primeru lahko izkoristi letni dopust do 31. decembra.

Imate dodatna vprašanja?

Kontaktirajte nas

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje