Ali imam kot starš pravico do krajšega delovnega časa in kdaj?

Pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva je zakonska pravica, natančneje urejena v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je delodajalec ne delavcu sme odreči, četudi bi delna odsotnost delavca motila delovni proces.

Kdaj delavcu pripade pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva?

Ta pravica pripada:

  • Staršu, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti otroka, ki se v zakonsko določenih primerih podaljša do končanega prvega razreda osnovne šole;
  • Staršu, ki neguje in varuje najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole, pri čemer je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev;
  • Staršu, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju do najdlje 18. leta starosti otroka.

Ali lahko to pravico izkoristita oba starša?

Pravico do krajšega delovnega časa lahko izkoristi le eden izmed staršev.

Kakšen je postopek koriščenja pravice?

Delavec mora obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 30 dni pred nastopom. Delavec z »Vlogo za uveljavitev pravice do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva« uveljavlja pravico do plačila prispevkov do polne delovne obveznosti pri pristojnem Centru za socialno delo

Kolikšna je delovna obveznost delavca?

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.

Ali je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?

Na podlagi dogovora delodajalec in delavec skleneta novo pogodbo o zaposlitvi ali pa aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, kjer se dogovorijo obveznosti strank v obdobju, ko bo delavec opravljal delo s krajšim delovnim časom.

Kaj lahko stori delavec, če mu delodajalec odreče to pravico?

Delavec se lahko v tem primeru obrne in poda prijavo na pristojno enota Inšpektorata RS za delo.

Globa za delodajalca znaša od 3.000,00 do 5.000,00 EUR in od 300,00 do 600,00 EUR za odgovorno osebo delodajalca.

Imate dodatna vprašanja?

Kontaktirajte nas

Vabljeni, da se prijavite na naš mesečni e-novičnik, kjer bomo z vami delili uporabne nasvete iz področja prava, aktualne novice in opomnike, da ne boste zamudili pomembnih rokov.


© 2018 – 2021 IURALL d.o.o. To delo je (zaščiteno kot) avtorsko delo
in licencirano pod licenco CC BY-ND.

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega mnenja, pravnega nasveta ali stališča avtorjev in/ali družbe IURALL d.o.o. in nimajo pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena.

Priporočamo, da objavljene vsebine vselej dodatno preverite in se nanje ne zanašate ali ukrepate, ne da bi si pred tem zagotovili strokovno odvetniško pomoč. Vsebine namreč ne predstavljajo nadomestila za odvetniški nasvet, saj ta terja podrobno preučitev vsakega konkretnega primera – celotno dejansko stanje in razpoložljivo dokumentacijo – kar sicer vselej priporočamo.

Imate pravno vprašanje?

Presoja vašega pravnega položaja. Brez obveznosti.

Pošljite vprašanje